پس از مهیا نمودن زیرساخت ها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای فرایند تائید صلاحیت جوشکاران در کانون که حاصل ساعت ها بحث و بررسی در جلسات متعدد تخصصی بود هم اکنون این مهم قابلیت اجرا در سراسر کشور یافته است. کانون سراسری مهندسین جوش مطابق اساسنامه مورد تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به تائید صلاحیت جوشکاران و رده بندی حرفه ای اعضای خود می باشد. متن مصاحبه ریاست کانون با عصرخبر را مطالعه بفرمائید.

http://www.asrkhabar.com/fa/news/249586/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86