گزارش برگزاری دوره تربیت آزمونگر مهارت جوشکاران و لحیم کاران

1403-4-1 00:01:50 +00:00

دوره آموزشی تربیت آزمونگر مهارت جوشکاری و لحیم کاری به مدت 24 ساعت به شیوه مجازی و حضوری با موفقیت برگزار گردید. محتوای نطری دوره شامل استانداردهای بین المللی و دستورالعمل اجرایی کانون طی 16 ساعت درتاریخ دوم و سوم شهریورماه 402 و کارگاه عملی در دانشگاه فنی و حرفه ای امام علی در تاریخ چهارم آبان ماه به مدت 8 ساعت در تهران برگزار شد. مطابق اعلام قبلی، تدریس این دره توسط جناب [...]