ضرورت مشارکت در طرح پروانه صنفی مهارت جوشکاران

مطابق اساسنامه مصوب و قانونی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تایید صلاحیت جوشکاران همچنین رده بندی اعضای وابسته و پیوسته کانون مهندسین جوش ایران از وظایف اختصاصی این تشکل است.

این کانون پس از تدوین دستورالعمل های لازم و تصویب هیئت مدیره، همچنین ایجاد زیرساخت ها و بانک اطلاعاتی جوشکاران از طریق وبسایت خود اقدام به اجرای طرح “صدور پروانه صنفی مهارت جوشکاران و لحیم کاران ” نموده است و استعلام اصالت پروانه های صادره در وبسایت قابل ردیابی است. لازم به ذکر است پیش از این به مدت دوسال طرح مذکور بشکل آزمایشی در دو استان بزرگ کشور اجرا شده است.

بر اساس این طرح از نظر کانون مهندسین جوش ایران صرفا مهارت جوشکارانی مورد تایید است که مشخصات و مهارت ایشان بر اساس دستورالعمل مصوب کانون ارزیابی و در وبسایت کانون درج شده باشد.

اضافه می گردد در حال حاضر آزمون های مهارت توسط اساتید شناخته شده و خبره طبق استاندارد کانون اخذ می گردد اما سایر کارشناسان واجد شرایط که طبق دستورالعمل های کانون دوره های آموزشی و کارآموزی را طی نمایند می توانند به عنوان آزمونگر در این طرح با کانون مهندسین جوش ایران همکاری نمایند.