کانون مهندسین جوش یک تشکل صنفی کارگری مشتمل بر انجمن های استانی می باشد. اعضای کانون مهندسین جوش ایران، انجمن های مهندسین جوش در استان های کشور است بنابراین کانون فاقد اعضای حقیقی است. کانون مهندسین جوش؛ هماهنگ کننده و سیاستگذار انجمن های استانی مهندسین جوش در کشور است.

انجمن های استانی دارای اعضای حقیقی بوده و کارکنان صنعت جوشکاری می توانند در انجمن استانی محل اشتغال خود عضو شوند. انواع عضویت و شرایط آن به شرح زیر است

1- عضویت انجمن های استانی در کانون

انجمن های صنفی کارگری مهندسین جوش در استان های کشور می توانند پس از تشکیل و دریافت گواهی ثبت انجمن از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ، درخواست عضویت خود را به دبیرخانه کانون ارسال نمایند. در صورت تائید مدارک انجمن متقاضی توسط هیئت مدیره کانون نسبت به ثبت و اعلام عضویت انجمن در کانون سراسری اقدام می گردد.

ارسال تقاضای عضویت انجمن ها در کانون

2- عضویت کارکنان صنعت جوشکاری در انجمن های استانی

کارکنان شاغل در صنعت جوشکاری می توانند در انجمن های استانی محل استغال عضو شوند. همه کارکنان دارای مشاغل مرتبط با جوشکاری از جمله: مهندسین و تکنسین های جوشکاری، بازرسی، خطوط برشکاری و مونتاژ، کنترل کیفیت جوش و مونتاژ همچنین مربیان کارگاه های جوشکاری یا صنایع فلزی ، مدرسین رشته های جوشکاری و جوشکاران، برشکاران، مونتاژکاران و… می توانند به شکل پیوسته یا وابسته در انجمن های مهندسی جوش در استان ها محل اشتغال عضو شوند. کارکنان با مدرک فوق دیپلم فنی و بالاتر دارای “عضویت پیوسته” و سایر کارکنان دارای “عضویت وابسته” هستند.

ارسال درخواست عضویت در انجمن استانی

3. همکاری با کانون

با توجه به گستردگی کاربرد جوشکاری در صنایع، کانون مهندسین جوش از خبرگان و متخصصان جوشکاری در صنعت و دانشگاه در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید:

1- تائید صلاحیت کارکنان صنعت جوشکاری؛ شامل جوشکاران، اپرتورهای جوشکاری و برشکاری، مهندسان و بازرسان جوشکاری

2- استقرار سیستم های کیفیتی جوشکاری از جمله INSO-3834

3-تدوین و بازنگری استانداردهای ملی مرتبط با صنعت جوشکاری

4- تدوین مستندات جوشکاری از جمله WPS

5-تدریس دور های آموزشی مرتبط با تکنولوژی و بازرسی جوشکاری

6-هماهنگی و نمایندگی کانون در سطح استان های فاقد انجمن استانی

ارسال پیام همکاری