کارکنان جوشکاری

طبق استاندارد های بین المللی صلاحیت کارکنان جوشکاری باید توسط یک شخص حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد و بصورت دوره ای بررسی مجدد شود.