استعلام صلاحیت حرفه ای جوشکاران مورد تائید کانون مهندسین جوش

براساس وظایف اختصاصی مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تکیه بر توان متخصصین شاغل در صنعت جوشکاری  تائید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری بر عهده کانون مهندسین جوش ایران است. تائید صلاحیت جوشکاران بر عهده مجری کار است اما هر جوشکار می تواند مستقلاً نسبت به تائید صلاحیت خود اقدام نماید.

به منظور جستجوی مشخصات تایید صلاحیت جوشکاران، در کادرهای زیر کد ملی و یا شماره گواهینامه مهارت را جستجو نمایید.