استعلام مهارت جوشکارانِ مورد تائید کانون مهندسین جوش

براساس وظایف اختصاصی مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تکیه بر توان متخصصین شاغل در صنعت جوشکاری  تائید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری بر عهده کانون مهندسین جوش ایران است. مسئول تائید صلاحیت جوشکاران مجری کار/پروژه می باشد.

به منظور جستجوی مشخصات و سطح  مهارت جوشکاران، در کادرهای زیر کد ملی یا شماره گواهینامه یا نام و نام خانوادگی را به زبان انگلیسی جستجو نمایید.

دقت شود که صفحه کیبورد روی زبان انگلیسی باشد.