مشخصات تایید صلاحیت حرفه ای مهندسان و بازرسان جوشکاری

براساس وظایف اختصاصی مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کانون موظف به طبقه بندی اعضای خود می باشد. طبقه بندی متخصصین جوشکاری بر اساس مهارت و تخصص می تواند کمک مؤثری در جهت معرفی افراد به صنایع مختلف باشد. در این صفحه متخصصین جوشکاری و صاحبان صنایع می توانند از طریق استعلام از وبسایت کانون زمینه تخصصی و مهارتی کارشناسان تکنولوژی و بازرسی جوش را مشاهده نمایند.

به منظور جستجوی مشخصات صلاحیت حرفه ای و تخصصی مهندسان و بازرسان جوشکاری، در کادرهای زیر کد ملی و یا شماره پروانه عضویت را جستجو نمایید.