الزام رعایت اهم مفاد مبحث 10 مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره 3834 در خصوص الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی (سازه های فلزی)؛

نظام مهندس استان تهران سرانجام پس از جلسات فنی متعدد این اطلاعیه را در تاریخ 99/10/10 منتشر نمود. کانون مهندسین جوش از جمله تشکلاتی بود که در این زمینه همکاری فعال داشت . هرچند اطلاعیه مورد نظر به آئین نامه های اجرایی دقیق نیاز دارد تا مؤثر واقع شود اما امیدوار هستیم این حرکت شروع خوبی باشد برای بهبود کیفیت در ساخت و برپایی سازه های فلزی در آینده

متن اطلاعیه لازم الاجرای نظام مهندسی استان تهران