در جلسه برگزار شده در روز جمعه مورخ 95/9/5 در دبیرخانه کانون، با حضور بیش از 40 نفر از روسا و نمایندگان انجمن های استانی دبیران کمیته های تخصصی کانون به شرح زیر انتخاب شدند :

مهندس فردی: دبیر کمیته تائید صلاحیت

مهندس گنجی: دبیر کمیته آموزش

مهندس حسینی کلورزی : دبیر کمیته استاندارد

مهندس آخوندی: دبیر کمیته روابط کار