با تصویب هیئت مدیره محترم “کانون انجمن های مهندسین جوش ایران” آرم کانون تغییر یافته است. تغییر آرم با هدف جایگزین نمودن یک نشان با ماهیت ملی و جامع انجام گرفته است. از این پس آرم و نام اختصاری جدید کانون جایگزین آرم و نام اختصاری قبلی خواهد شد. طبیعی است هرگونه استفاده از آرم مذکور می بایست با اخذ مجوز از کانون باشد