برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسان کانون مهندسین جوش ایران
مجمع عمومی کانون مهندسین جوش ایران پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ٩٨/٣/٨ راس ساعت ١٠ صبح در دفتر تهران کانون با حضور نمایندگان دارای حق رای انجمن های استانی برگزار گردید.
در این جلسه گزارش عملکرد و موارد مهم در دوره اول کانون توسط دبیر، خزانه دار و بازرس کانون ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت گزارشات مذکور مورد تصویب و تائید حاضرین و نماینده محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.
در ادامه پس از بررسی و تائید مدارک و اسناد شرکت کنندگان در مجمع توسط نماینده وزارت، انتخابات هیئت مدیره و بازرسان با نظارت نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. نتایج و سمت های مصوب در انتخابات و هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

اعضای اصلی هیئت مدیره:

۱_ رضا کلانتریان (رئیس هیئت مدیره)
٢_محمد رزازی (نایب رئیس)
٣_احمد بهرامی فرد (دبیر)
۴_مهران موسوی
۵_کاظم خلیلی

اعضای علی البدل هیئت مدیره: سعید تیمورزاده، عظیم صادقی

بازرس: جلال احمدی
بازرس علی البدل: رستم یادگاری