اعضای هیئت مدیره و بازرسان

عضو اصلی هئیت مدیره

رئیس

مهندس مهران موسوی

عضو اصلی هئیت مدیره

نایب رئیس

مهندس روح ا... سلاجقه

عضو اصلی هئیت مدیره

خزانه دار

مهندس محمد هادی وزیری

عضو اصلی هئیت مدیره

بازرس اصلی

مهندس علی مهاجری

عضو علی البدل هئیت مدیره

مهندس مظفر بدویی

بازرس علی البدل

مهندس مرتضی اباذری

اخبار انجمن مهندسین جوش استان خراسان رضوی