طبق گزارش دريافت شده از ریاست انجمن مهندسین جوش استان کرمان روز دوشنبه ١٤٠٠/١١/١٨ جلسه مجمع عمومي ساليانه انجمن مهندسين جوش این استان با حضور نماينده اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان کرمان در تالار خانه كارگر برگزار گرديد.
بر اساس آرا، اعضای هیئت مدیره به شرح زیر است:

رئيس هيئت مديره: جناب آقاي مهندس مهران موسوي

نايب رئيس هيئت مديره: جناب آقاي مهندس روح ا… سلاجقه

عضو اصلي هيئت مديره: جناب آقاي دكتر محمد هادي وزيري

بازرس اصلي: جناب آقاي مهندس علي مهاجري

عضو علي البدل هيئت مديره: جناب آقاي مهندس علي رمضاني نژاد

بازرس علي البدل: جناب آقاي مهندس مرتضي اباذري