پیرو برگزاری مجمع عمومی مؤسس انجمن مهندسین جوش تهران پس از طی مراحل قانونی، اولین جلسه هیئت مدیره این انجمن در روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/16 از ساعت 10 الی 14 در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان انجمن مهندسین جوش شهر تهران برگزار گردید انتصابات زیر مورد توافق اکثریت آرا قرار گرفت:

رئیس : مهندس حمیدرضا مرادی

نایب رئیس : مهندس محمدرضا سلطان محمدی

دبیر: مهندس حسین علی حق سیرت

خزانه دار: مهندس شاهو غفاری

معرفی اعضای هیئت مدیره و بازرسان :  انجمن مهندسین جوش تهران