اعضای اصلی هیئت مدیره و بازرسان

عضو اصلی هئیت مدیره

رئیس

دکتر رضا کلانتریان

عضو اصلی هئیت مدیره

نایب رئیس

دکتر محمد رزازی اروجنی

عضو اصلی هئیت مدیره

خزانه دار و دبیر

مهندس احمد بهرامی فرد

عضو اصلی هئیت مدیره

مهندس مهران موسوی

عضو اصلی هئیت مدیره

مهندس کاظم خلیلی یدکی

بازرس اصلی

مهندس جلال احمدی

اعضای علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس عظیم صادقی

عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس سعید تیمورزاده

بازرس علی البدل

مهندس رستم یادگاری

اعضای ادوار گذشته هیئت مدیره و بازرسان