📢برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده کانون انجمن های صنفی کارگری مهندسین جوش

به اطلاع انجمن های صنفی کارگری مهندسین جوش سراسر کشور می رساندمجمع عمومی و فوق العاده کانون در روز چهارشنبه ۹۸/٣/٨ ساعت ١٠ صبح به منظور بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه و برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان در دفتر تهران، طبق قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار خواهد شد.

✅لارم به ذکر است، نمایندگان دارای حق رای انجمن های استانی که گواهینامه ثبت انجمن آنها دارای تاریخ اعتبار است می توانند با در دست داشتن مدارک زیر در مجمع عمومی و فوق العاده کانون مهندسين جوش ایران حضور یابند.

١_گواهینامه ثبت انجمن دارای تاریخ اعتبار
۲_معرفی نامه نماینده دارای حق رای که به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره انجمن رسیده باشد
۳_لیست مشخصات اعضای انجمن استانی