همکاران و مسئولین کمیته های کانون مهندسین جوش ایران

با توجه به تنوع حوزه های تخصصی در صنعت جوشکاری و گستردگی فعالیت های کانون مهندسین جوش در استان های کشور ، به منظور سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرای درست اقدامات لازم در حوزه های تخصصی، کانون افتخار همکاری با اساتید و متخصصین مجرب صنعت جوشکاری را در قالب کمیته های مختلف دارد.

وظایف کمیته های کانون به شرح زیر است:

  1. بررسی و پیشنهاد  اقدامات مؤثر در تعالی متخصصین جوشکاری در کشور و برنامه ریزی و پیگیری اجرای آن ها
  2. تصمیم سازی و راهبری فعالیت های تخصصی در سطح کشور با هماهنگی کانون و انجمن های استانی
  3. حضور در جلسات تخصصی در سازمان های حاکمیتی
  4. تدوین روشهای اجرایی و دستورالعمل های تخصصی
  5. ارایه مشاوره تخصصی به هیئت مدیره کانون مهندسین جوش

در زیر مشخصات همکاران کانون و مسئولیت ایشان ذکر شده است:

دکتر امیرحسینی کلورزی
دکتر امیرحسینی کلورزیدبیر کمیته استاندارد
– دکترای مدیریت استراتژیک
– کارشناسی ارشد مهندسی مواد؛ انتخاب و شناسایی
– مهندس بین المللی جوش (IWE)
– نایب رئیس انجمن مهندسین جوش خوزستان
– دبیر کمیته متناظر استاندارد TC44
– سرممیز و مشاور استقرار استاندارد ISO3834
مهندس محمدرضا سلطان محمدی
مهندس محمدرضا سلطان محمدیدبیر کمیته تائید صلاحیت مهندسین جوش
– کارشناسی ارشد مهندسی مواد؛ جوشکاری
– نایب رئیس انجمن مهندسین جوش تهران
– نایب رئیس کمیته متناظر استاندارد TC44
– عضو کمیته علمی گروه متالورژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
– مدرس و عضو هیئت ممتحنین ANB ایران برای دوره های IWE و IWIP
مهندس هادی یوسفی آزاد
مهندس هادی یوسفی آزاددبیر کمیته تائید صلاحیت جوشکاران
– کارشناسی ارشد مهندسی مواد؛ انتخاب و شناسایی
– مهندس بین المللی جوش (IWE)
– عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین جوش تهران
– عضو کمیته متناظر استاندارد TC44
– کارشناس رسمی اداره استاندارد
– ممیز و مشاور استقرار استاندارد ISO3834
مهندس احمد بهرامی فرد
مهندس احمد بهرامی فرددبیر کانون مهندسین جوش ایران
– کارشناس مهندسی مواد
– عضو هیئت مدیره کانون مهندسین جوش ایران
– ممیز و مشاور استقرار استاندارد ISO3834
– بیست سال سابقه فعالیت در زمینه بازرسی قطعات و تجهیزات
یوسف اسدالهی
یوسف اسدالهیمدیر بازرسی و نظارت کانون مهندسین جوش