نکات مهم در جذب اعضای حقیقی و عضویت انجمن های استانی در کانون سراسری

1400-10-25 09:26:11 +00:00

قابل توجه انجمن های استانی و هیات مؤسس انجمن های مهندسین جوش کشور احتراماً ضمن تقدیر از زحمات و پیگیری متخصصین کشور در ایجاد و استقرار انجمن های استانی و تبریک به انجمن های تازه تاسیس، به منظور حفظ نظم و انسجام بیشتر، از همکاران محترم تقاضا دارد در جذب اعضای حقیقی، همچنین عضویت انجمن ها در کانون مهندسین جوش کشور به نکات زیر توجه فرمایند: 1- رعایت دقیق مراحل تشکیل انجمن های صنفی مطابق [...]