عضویت انجمن مهندسین جوش استان البرز در کارگروه نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

1400-11-16 12:32:09 +00:00

طی حکم سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز، مقرر گردید انجمن صنفی مهندسین جوش استان البرز، نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار خود جهت عضویت در کارگروه نظارت و حضور در بازدید این کارگاه اقدام نماید. لازم به ذکر است اولین جلسه دعوت از انجمن مهندسین جوش استان البرز در مورخه 1398/2/2 با موضوع دستور جلسه بازدید از یکی از سازه های استراتژیک استان البرز می باشد.