گزارش دلایل تخریب سازه های فلزی در زلزله استان کرمانشاه- آبان 1396

1403-3-20 21:56:31 +00:00

پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه در سال 1396 که خسارات جانی و مالی زیادی در پی داشت، بار دیگر ضعف در اتصالات سازه های فلزی به وضوح مشاهده شد. هر چند در بررسی های انجام شده پس از زلزله های رود بار و بم این موضوع منعکس شده بود اما متاسفانه به نظر می رسد مسئولین و متولیان امر به اهمیت استفاده از دانش مهندسین جوشکاری و نقش آن در کیفیت، استحکام و [...]