مجمع عمومی انجمن مهندسین جوش استان چهارمحال و بختیاری

1400-9-20 16:37:28 +00:00

مجمع عمومی انجمن مهندسین جوش استان چهارمحال و بختیاری در روز یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ برگزار شد و نتایج زیر حاصل شد: اعضاء اصلی هیئت مدیره ۱.دکتر ابراهیم حشمت دهکردی ۲.مهندس سعید تیمورزاده ۳. مهندس بهنام خسروی اعضاء علی البدل ۴. مهندس داریوش طاهری ۵. مهندس ایمان رئیسی بازرس اصلی ۱.دکتر بهروز شایق بروجنی بازرس علی البدل ۲. مهندس احسان ابراهیمی