انتخاب دبیران کمیته های تخصصی کانون

1400-10-25 09:25:48 +00:00

در جلسه برگزار شده در روز جمعه مورخ 95/9/5 در دبیرخانه کانون، با حضور بیش از 40 نفر از روسا و نمایندگان انجمن های استانی دبیران کمیته های تخصصی کانون به شرح زیر انتخاب شدند : مهندس فردی: دبیر کمیته تائید صلاحیت مهندس گنجی: دبیر کمیته آموزش مهندس حسینی کلورزی : دبیر کمیته استاندارد مهندس آخوندی: دبیر کمیته روابط کار